HỆ THỐNG MÀU SẮC

XU HƯỚNG MÀU CHÀM

 

 2350C   2364C   2343C   2357C   2336C 

 

 2349D   2363D   2342D   2356D   2335D 

 

 2348D   2362D   2341D   2355D   2334D 

 

 2347T   2361T   2340T   2354T   2333T 

 

 2346P   2360P   2339P   2353P   2332P 

 

 2345P   2359P   2338P   2352P   2331P 

 

 2344P   2358P   2337P   2351P   2330P