HỆ THỐNG MÀU SẮC

XU HƯỚNG MÀU TÍM

 

 2266C   2287C   2294C   2301C   2308C 

 

 2265D   2286D   2293D   2300D   2307D 

 

 2264D   2285D   2292D   2299D   2306D 

 

 2263T   2284T   2291T   2298T   2305T 

 

 2262P   2283P   2290P   2297P   2304P 

 

 2261P   2282P   2289P   2296P   2303P 

 

 2260P   2281P   2288P   2295P   2302P