HỆ THỐNG MÀU SẮC

XU HƯỚNG MÀU XANH DƯƠNG

 

 2413C   2399C   2392C   2378C   2406C 

 

 2412D   2398D   2391D   2377D   2405D 

 

 2411D   2397D   2390D   2376D   2404D 

 

 2410T   2396T   2389T   2375T   2403T 

 

 2409P   2395P   2388P   2374P   2402P 

 

 2408P   2394P   2387P   2373P   2401P 

 

 2407P   2393P   2386P   2372P   2400P