HỆ THỐNG MÀU SẮC

XU HƯỚNG MÀU XANH LỤC

 

2588C  2567C   2546C   2539C   2553C 

 

2587D  2566D  2545D  2538D   2552D 

 

 2586D  2565D  2544D   2537D   2551D 

 

 2585T  2564T  2543T   2536T   2550T 

 

 2584P  2563P  2542P   2535P   2549P 

 

 2583P  2562P  2541P   2534P   2548P 

 

 2582P  2561P  2540P   2533P   2547P