​HỆ THỐNG MÀU SẮC

XU HƯỚNG MÀU ĐỎ

 

 2189C   2224C   2217C   2210C   2196C 

 

 2188D   2223D   2216D   2209D   2195D 

 

 2187D   2222D   2215D   2208D   2194D 

 

 2185T   2221T   2214T   2207T   2193T 

 

 2184P   2220P   2213P   2206P   2192P 

 

 2183P   2219P   2212P   2205P   2191P 

 

 2182P   2218P   2211P   2204P   2190P